,

വാച്ചിനുള്ളിൽ സ്വർണ്ണ കടത്തെന്ന സംശയത്തിൽ 48 ലക്ഷം രൂപയുടെ വാച്ച് അടിച്ച് തകർത്തു


വാച്ചിനുള്ളിൽ സ്വർണ്ണ കടത്തെന്ന സംശയത്തിൽ 48 ലക്ഷം രൂപയുടെ വാച്ച് അടിച്ച് തകർത്തു കരിപ്പൂർ കസ്റ്റംസ്. ഒന്നുങ്കിൽ അതിന്റെ ഇരട്ടി പണം അയാളിൽ നിന്നും ഈടാക്കണം അല്ലങ്കിൽ കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോവുക പാഴ്‌വായ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിനും നിൽക്കരുത്…. അവരത് അനുഭവിക്കണം…. കള്ള കഴുതകൾ…അത് പൊട്ടിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ അതിന്റെ വില നഷ്ടപരിഹാരം ആയി കൊടുക്കണം…കരിപ്പൂർ കസ്റ്റംസ് മന്ദബുദ്ധിയോ യാത്രക്കാരന്റെ 48 ലക്ഷം രൂപയുടെ വാച്ച് അടിച്ച് തകർക്കാന്‍. ആ വാച്ചിൻ്റെ വിലയും അതിൻ്റെ കൂടെ നഷ്ട്ടപരിഹാരവും ഈടാക്കണം

What do you think?

-2 points
Upvote Downvote

Total votes: 2

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 2

Downvotes percentage: 100.000000%