,

പോലീസും ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി വാഹനം എടുത്ത് ഓടിക്കുന്നവരും തമ്മിൽ നടന്നത്


ജനങ്ങളുടെ നികുതി പണം എടുത്താണ് പോലീസിന് ശബളം കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ പോലീസുകാരുടെ തറവാട്ടിൽ നിന്നല്ല ജനങ്ങളെ സേവിക്കാനാണ് പോലീസ് അല്ലാതെ അവരെ ദ്രോഹിക്കാനല്ല ദ്രോഹികളെ. ഡ്രൈവർമാരുടെ ജോലിയ ഇവർ തടസ്സപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ കൊണ്ട് പാവെങ്ങളെ മേലെ കേറാൻ മാത്രം പറ്റു… ഇനി.. പേരും കൂടി ആയാൽ പൂർത്തി ആയി.. ജനമൈത്രി… 24 മണിക്കൂറും പറഞ്ഞോണ്ട് ഇരുന്നാൽ മാത്രം മതി… പോലീസും മാരുടെ സ്ഥിരം ഡയലോഗ് ആണ് അങ്ങോട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ അവർ ഡ്യൂട്ടി തടസ്സപ്പെടുത്തി എന്നു പറഞ്ഞു കേസെടുക്കുന്ന സ്ഥിരം പരിപാടി

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 2

Upvotes: 1

Upvotes percentage: 50.000000%

Downvotes: 1

Downvotes percentage: 50.000000%